Headlines

nugip

नेपाल सरकार तथा विश्व बैङ्क बीच नेपालको संविधान 2072 अनुसार राज्यको पुनर्संचना भई तीन तहको सरकार गठनभएपछि संघिय सरकार द्वारा Overall Project को व्यवस्थापन तथा Monitoring गर्ने तथा स्थानिय तह द्वारा प्रत्यक्ष रुपमा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने गरी नेपाल शहरी शासकिय तथा पूर्वाधार आयोजना सन्चालन गर्न2077 मंसिर 3 गते US $ 150 millionको ऋण सम्झौता भएको छ।

यस आयोजनामा मुख्यता तीन वटा component रहेको छन् जसमध्ये पहिलो component  पूर्वी क्लस्टरका 9 वटा नगरपालिका तथा पश्चिम क्लस्टरका 8 वटा नगरपालिका गरि कूल 17 वटा नगरपालिकाहरुमा Urban development Grant दिई शहरी पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने, दोस्रो component उपरोक्त 17 नगरपालिकाहरुमा र अन्य 4 नगरपालिकाहरुको शासकिय क्षमता वढाउन विभिन्न क्रियाकलाप सन्चालन गर्ने रहेको छ।

यस आयोजनाको तेस्रो component covid -19 पछिको Response कार्यमा कोभिड-19 द्वारा प्रभावित 12 वटा नगरपालिकामा आर्थिक गतिविधिहरु उकास्न नगरपालिकाहरु बाट निर्धारत श्रम मूलक कार्यक्रम सन्चालन गरी covid-19 मा आय आर्जन गुमाइएका, विदेशबाट रोजगारी गुमाइएका लगायत अन्य प्रभावितहरुलाई न्यूतम एकजनाले 50 दिनको श्रम मूलक कार्य (Labor Intensive Public Work) गर्ने गरी कार्यक्रम सन्चालन गर्नु रहेको छ।

यस सम्पूर्ण आयोजना अन्तर्गत First Component Urban Development Grant को कार्य सञ्चालन गर्ने July 15, 2025 सम्म समय रहेको छ। यो Urban Development Grant को component मा 17 वटा नगरपालिकामा कुल लगानी 115 million US Dollar ( रु 14 अर्ब 3 करोड ) आगामि 4 बर्षमा लगानी गरिने छ र यो Urban development Grant द्वारा नगरपालिका मा आवश्यक शहरी पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्य हुने तथायस सम्पूर्ण आयोजना को म्याद July 15, 2025 सम्म रहेता पनि यस कोभिड-19 को Response गर्ने Labor Intensive Public Work component को कार्य Dec 31, 2023 सम्म यी 12 वटा नगरपालिकाहरुमा करिब 2 अर्ब 44 करोड खर्च गरी कार्यन्वयन गरिने छ।

 Website link :- http://nugip.dudbc.gov.np